Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                       

INFORMACJE O SZKOLE

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach, położona jest przy ulicy Szkolnej 6.

Posiada 8 sal lekcyjnych, świetlicę, bibliotekę i zastępczą salę gimnastyczną.
Łączna powierzchnia szkoły to ponad 800 metrów kwadratowych.
Na terenie okalającym budynek szkolny (prawie 1 ha),

znajduje się kompleks boisk sportowych z zapleczem sanitarno - szatniowym Orlik 2012.

 

    ADRES:

                  Szkoła Podstawowa w Bąkowicach

               ul. Szkolna 6

               46 - 112 Bąkowice

 

    TELEFON:

                  (77) 419 61 11

 

   NIP:

                  752-13-54-951

 

   REGON:

                  001195566

 

    ADRES E - MAIL:

                   sp_bakowice@wodip.opole.pl

 

    GODZINY PRACY:

    BAZA SZKOŁY:

  • 7 sal lekcyjnych

  • pracownia informatyki

  • świetlica ze stołówką i zapleczem kuchennym

  • multimedialna biblioteka z czytelnią

  • gabinet dyrektora

  • pokój nauczycielski

  • sekretariat

  • sala gimnastyczna

  • Kompleks boisk sportowych "Orlik 2012" z zapleczem sanitarno - szatniowym

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa w Bąkowicach im. Stanisława Moniuszki reprezentowana przez Cezarego Zająca
ul. Szkolna 6, 46-112 Bąkowice
REGON: 001195566

2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Bąkowicach im. Stanisława Moniuszki jest Pan Wojciech Olender, tel.: 887 818 800, e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i/lub  Pani/Pana dziecka jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Ustawa – Prawo oświatowe, Statut Szkoły oraz inne dokumenty nakładające na Administratora Danych Osobowych obowiązku pozyskiwania danych osobowych.
Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych w przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkoły na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na podstawie złożonego wniosku.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.